document iconPlichten

Zodra u een bijstandsuitkering krijgt, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen uit de Participatiewet. Inburgeraars moeten voldoen aan de verplichtingen uit de wet Inburgering en Vreemdelingenbeleid

1. Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u direct alles melden wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Als het mogelijk is, moet u daarvan bewijsstukken laten zien.

Gebruik het wijzigingsformulier om bijvoorbeeld de volgende wijzigingen door te geven:

 • u gaat verhuizen
 • uw gezinssamenstelling wijzigt
 • u of een medebewoner van 27 jaar of ouder gaat studeren of stopt met de studie
 • u heeft een erfenis of een schenking ontvangen
 • u wilt uw uitkering op een ander rekeningnummer ontvangen
 • u heeft een auto aangeschaft

Dit geldt ook als er personen van 27 jaar of ouder bij u in huis wonen, die

 • verhuizen of
 • stoppen met hun studie of
 • gaan studeren

Als u een uitkering ontvangt en u heeft inkomsten uit werk, dan moet u deze inkomsten doorgeven. Gebruik het inkomstenformulier in de volgende gevallen:

 • u bent gestart met werken
 • u bent gestopt met werken
 • u heeft inkomsten uit werk ontvangen
 • u heeft inkomsten uit andere uitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA) ontvangen
 • u heeft inkomsten uit alimentatie ontvangen
 • u heeft inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden ontvangen
 • u heeft andere inkomsten ontvangen

Bij het wijzigingsformulier of het inkomstenformulier stuurt u een kopie van een bewijsstuk mee, waaruit de wijziging of het inkomen blijkt.

Bijvoorbeeld: U gaat werken. Stuur een kopie van het arbeidscontract mee. Daarna stuurt u ons maandelijks het inkomstenformulier met loonstroken toe.

Geef op tijd inkomsten en/of wijzigingen door.  De RSD betaalt dan de uitkering op tijd en met het juiste bedrag. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. Bekijk de betaaldata.

Gevolg

Als u wijzigingen niet op tijd of niet volledig doorgeeft, kan het zijn dat uw uitkering later wordt betaald of dat deze wordt beëindigd.

2. Arbeidsverplichtingen

U gaat actief op zoek naar werk en accepteert dit werk. Houd er rekening mee dat al het werk passend is. U voldoet aan de arbeidsverplichting als:

 • u staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende. U verlengt de inschrijving op tijd
 • u solliciteert naar werk
 • u het aangeboden werk aanvaardt
 • u zorgt dat u aan het werk blijft

Gevolg

Als u niet meewerkt aan het vinden van werk, kan het zijn dat uw uitkering tijdelijk niet wordt betaald of dat u een lagere uitkering ontvangt.

3. Re-integratieplicht

U bent verplicht om actief mee te werken aan trajecten die de RSD aanbiedt om u weer aan het werk te helpen. Hierbij kunt u denken aan een groepstraining, scholing of een werkervaringsplek. Tijdens een traject leert u iets extra’s om daarna aan het werk te kunnen.

 • U komt alle afspraken na om uw kansen op werk te verbeteren
 • Het is nodig dat u meewerkt aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot werk

Gevolg

Als u niet deelneemt aan de trajecten die de RSD u aanbiedt, kan het zijn dat uw uitkering tijdelijk niet wordt betaald of dat u een lagere uitkering ontvangt.

4. De plicht om een tegenprestatie te verrichten

U bent verplicht om per kalenderjaar gedurende tenminste 3 maanden 2 uur per week vrijwilligerswerk te doen.

Gevolg

Als u geen vrijwilligerswerk doet, kan het zijn dat uw uitkering tijdelijk niet wordt betaald of dat u een lagere uitkering ontvangt.

5. Medewerkingsverplichting

We verwachten van u dat u meewerkt aan

 • de afspraken met de RSD
 • het aanleveren van informatie als wij daar om vragen
 • alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet (artikel 17 PW).

Gevolg

Werkt u niet of onvoldoende mee? Dan wordt uw uitkering opgeschort met ingang van de datum waarop u de afspraak had of de gevraagde informatie moest inleveren. Wij geven u de gelegenheid om alsnog mee te werken.

Verlagen of beëindigen van de uitkering

Werkt u weer niet mee, dan kan uw uitkering worden verlaagd of beëindigd.

6. De verplichting om u netjes te gedragen

We verwachten van u dat u zich netjes gedraagt als u contact hebt met de medewerkers van de RSD, het gemeentebestuur en medewerkers van re-integratiebedrijven. Dit betekent:

 • niet schelden
 • niet bedreigen
 • niet aanraken

Gevolg

Misdraagt u zich zeer ernstig tegen medewerkers van de RSD, het gemeentebestuur of medewerkers van re-integratiebedrijven?

 • U krijgt één maand geen uitkering.
 • U krijgt het verbod om RSD de Liemers te bezoeken of contact op te nemen. Hierdoor kunnen wij u minder goed helpen.

Wanneer u vindt dat u niet netjes bent behandeld door de RSD, kunt u een klacht indienen.

Wanneer u het niet eens bent met het besluit over uw uitkering kunt u een bezwaarschrift schrijven.

De huisregels van de RSD vindt u hier, in de wachtruimte en in de spreekkamers van de RSD.

7. Beheersen Nederlandse taal (Wet Taaleis)

Heeft u tussen uw 5e en 16e levensjaar niet in Nederland gewoond? Dan moet u voldoen aan de Wet Taaleis. Dit houdt in dat u moet laten zien:

 • dat u 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Bijvoorbeeld door rapporten (lagere school, VMBO, MBO of HBO) en/of bewijzen van de inschrijving van een onderwijsinstelling te laten zien of
 • dat u een diploma inburgering heeft of
 • dat u andere documenten heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst (bijvoorbeeld een certificaat van een cursus Nederlands, die u succesvol heeft afgerond) of
 • dat u bent vrijgesteld van de inburgeringsplicht

Spreekt of begrijpt u de Nederlandse taal onvoldoende? Dan verwachten wij van u dat u de taal gaat leren. 

Gevolg

Spant u zich onvoldoende in om de Nederlandse taal te leren? Dan wordt de uitkering elke maand verlaagd totdat u laat zien dat u zich wel voldoende wilt inspannen.

8. Verplicht ontzorgen (Wet inburgering 2021 en Vreemdelingenwet 2000).

Bent u inburgeraar en valt u onder de Nieuwe Inburgeringswet? En krijgt u van de gemeente een bijstandsuitkering? Dan gaat de RSD de eerste 6 maanden de huur en de verplichte zorgverzekering voor u betalen. Deze bedragen brengen wij in mindering op uw uitkering. Deze regeling is verplicht. 

Gevolg

Werkt u niet mee aan deze verplichte financiële ontzorging? Dan kan het zijn dat wij de uitkering tijdelijk verlagen.

Wat gebeurt er wanneer u uw verplichtingen niet nakomt?

Wanneer u de verplichtingen niet na komt, kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd. De hoogte en de duur van de verlaging zijn afhankelijk van welke verplichting u niet bent nagekomen. Dit is vastgelegd in de wettekst van de Participatiewet en de Afstemmingsverordening van de gemeente. Alle verordeningen zijn te vinden op www.overheid.nl.

Terugvordering

Heeft u te veel uitkering gekregen, terwijl u niet de juiste informatie aan ons hebt doorgegeven? Dan moet u dit terugbetalen. Ook moet u de door de RSD betaalde belastingen terugbetalen.

Boete

Heeft u wijzigingen niet op tijd of niet volledig doorgegeven en de gemeente betaalt u daardoor te veel uitkering? Dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete kan gelijk zijn aan het bedrag dat u te veel heeft ontvangen. Voordat u de boete krijgt, kunt u vertellen waarom u de informatie niet of niet tijdig hebt doorgegeven.

Aangifte

Heeft u meer dan € 50.000 te veel aan uitkering ontvangen? Dan krijgt u geen boete opgelegd. Wij doen dan aangifte voor valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt in deze situatie wat uw straf is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een boete, een taak- of een gevangenisstraf. Ook krijgt u dan automatisch een strafblad.

Verrekening

De boete en de ten onrechte verstrekte uitkering worden verrekend met uw lopende uitkering. Hierdoor krijgt u mogelijk lange tijd een lagere uitkering.