Plichten

Zodra u een bijstandsuitkering krijgt, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen uit de Participatiewet. Inburgeraars moeten voldoen aan de verplichtingen uit de wet Inburgering en Vreemdelingenbeleid

1. Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u direct alles melden wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Als het mogelijk is, moet u daarvan bewijsstukken laten zien.

Gebruik het wijzigingsformulier om bijvoorbeeld de volgende wijzigingen door te geven:

 • u gaat verhuizen
 • uw gezinssamenstelling wijzigt
 • u of een medebewoner van 27 jaar of ouder gaat studeren of stopt met de studie
 • u heeft een erfenis of een schenking ontvangen
 • u wilt uw uitkering op een ander rekeningnummer ontvangen
 • u heeft een auto aangeschaft

Dit geldt ook als er personen van 27 jaar of ouder bij u in huis wonen, die

 • verhuizen of
 • stoppen met hun studie of
 • gaan studeren

Als u een uitkering ontvangt en u heeft inkomsten uit werk, dan moet u deze inkomsten doorgeven. Gebruik het inkomstenformulier in de volgende gevallen:

 • u bent gestart met werken
 • u bent gestopt met werken
 • u heeft inkomsten uit werk ontvangen
 • u heeft inkomsten uit andere uitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA) ontvangen
 • u heeft inkomsten uit alimentatie ontvangen
 • u heeft inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden ontvangen
 • u heeft andere inkomsten ontvangen

Bij het wijzigingsformulier of het inkomstenformulier stuurt u een kopie van een bewijsstuk mee, waaruit de wijziging of het inkomen blijkt.

Bijvoorbeeld: U gaat werken. Stuur een kopie van het arbeidscontract mee. Daarna stuurt u ons maandelijks het inkomstenformulier met loonstroken toe.

Geef op tijd inkomsten en/of wijzigingen door.  De RSD betaalt dan de uitkering op tijd en met het juiste bedrag. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. Bekijk de betaaldata.

Gevolg

Als u wijzigingen niet op tijd of niet volledig doorgeeft, kan het zijn dat uw uitkering later wordt betaald of dat deze wordt beëindigd.

2. Arbeidsverplichtingen

U gaat actief op zoek naar werk en accepteert dit werk. Houd er rekening mee dat al het werk passend is. U voldoet aan de arbeidsverplichting als:

 • u staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijfexterne-link-icoon als werkzoekende. U verlengt de inschrijving op tijd
 • u solliciteert naar werk
 • u het aangeboden werk aanvaardt
 • u zorgt dat u aan het werk blijft

Gevolg

Als u niet meewerkt aan het vinden van werk, kan het zijn dat uw uitkering tijdelijk niet wordt betaald of dat u een lagere uitkering ontvangt.

3. Re-integratieplicht

U bent verplicht om actief mee te werken aan trajecten die de RSD aanbiedt om u weer aan het werk te helpen. Hierbij kunt u denken aan een groepstraining, scholing of een werkervaringsplek. Tijdens een traject leert u iets extra’s om daarna aan het werk te kunnen.

 • U komt alle afspraken na om uw kansen op werk te verbeteren
 • Het is nodig dat u meewerkt aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot werk

Gevolg

Als u niet deelneemt aan de trajecten die de RSD u aanbiedt, kan het zijn dat uw uitkering tijdelijk niet wordt betaald of dat u een lagere uitkering ontvangt.

4. De plicht om een tegenprestatie te verrichten

U bent verplicht om per kalenderjaar gedurende tenminste 3 maanden 2 uur per week vrijwilligerswerk te doen.

Gevolg

Als u geen vrijwilligerswerk doet, kan het zijn dat uw uitkering tijdelijk niet wordt betaald of dat u een lagere uitkering ontvangt.

5. Medewerkingsverplichting

We verwachten van u dat u meewerkt aan

 • de afspraken met de RSD
 • het aanleveren van informatie als wij daar om vragen
 • alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet (artikel 17 PW).

Gevolg

Werkt u niet of onvoldoende mee? Dan wordt uw uitkering opgeschort met ingang van de datum waarop u de afspraak had of de gevraagde informatie moest inleveren. Wij geven u de gelegenheid om alsnog mee te werken.

Verlagen of beëindigen van de uitkering

Werkt u weer niet mee, dan kan uw uitkering worden verlaagd of beëindigd.

6. De verplichting om u netjes te gedragen

We verwachten van u dat u zich netjes gedraagt als u contact hebt met de medewerkers van de RSD, het gemeentebestuur en medewerkers van re-integratiebedrijven. Dit betekent:

 • niet schelden
 • niet bedreigen
 • niet aanraken

Gevolg

Misdraagt u zich zeer ernstig tegen medewerkers van de RSD, het gemeentebestuur of medewerkers van re-integratiebedrijven?

 • U krijgt één maand geen uitkering.
 • U krijgt het verbod om RSD de Liemers te bezoeken of contact op te nemen. Hierdoor kunnen wij u minder goed helpen.

Wanneer u vindt dat u niet netjes bent behandeld door de RSD, kunt u een klacht indienen.

Wanneer u het niet eens bent met het besluit over uw uitkering kunt u een bezwaarschrift schrijven.

De huisregels van de RSD vindt u hier, in de wachtruimte en in de spreekkamers van de RSD.

7. Beheersen Nederlandse taal (Wet Taaleis)

Heeft u tussen uw 5e en 16e levensjaar niet in Nederland gewoond? Dan moet u voldoen aan de Wet Taaleis. Dit houdt in dat u moet laten zien:

 • dat u 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Bijvoorbeeld door rapporten (lagere school, VMBO, MBO of HBO) en/of bewijzen van de inschrijving van een onderwijsinstelling te laten zien of
 • dat u een diploma inburgering heeft of
 • dat u andere documenten heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst (bijvoorbeeld een certificaat van een cursus Nederlands, die u succesvol heeft afgerond) of
 • dat u bent vrijgesteld van de inburgeringsplicht

Spreekt of begrijpt u de Nederlandse taal onvoldoende? Dan verwachten wij van u dat u de taal gaat leren. 

Gevolg

Spant u zich onvoldoende in om de Nederlandse taal te leren? Dan wordt de uitkering elke maand verlaagd totdat u laat zien dat u zich wel voldoende wilt inspannen.

8. Financieel ontzorgen (Wet inburgering 2021 en Vreemdelingenwet 2000).

Bent u inburgeraar en valt u onder de Nieuwe Inburgeringswet? En krijgt u van de gemeente een bijstandsuitkering? Vluchtelingenwerk kan de RSD het advies geven om het betalen van de huur en de premie zorgverzekering in te houden op uw uitkering. De RSD betaalt dan de huur en verplichte zorgverzekering aan de verhuurder en de verzekeraar. Dit noemen we het financieel ontzorgen.  

Gevolg

Werkt u niet mee aan het advies voor financieel ontzorgen? Dan kan het zijn dat wij de uitkering tijdelijk verlagen.

Wat gebeurt er wanneer u uw verplichtingen niet nakomt?

Wanneer u de verplichtingen niet na komt, kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd. De hoogte en de duur van de verlaging zijn afhankelijk van welke verplichting u niet bent nagekomen. Dit is vastgelegd in de wettekst van de Participatiewet en de Afstemmingsverordening van de gemeente. Alle verordeningen zijn te vinden op www.overheid.nlexterne-link-icoon.

Terugvordering

Heeft u te veel uitkering gekregen, terwijl u niet de juiste informatie aan ons hebt doorgegeven? Dan moet u dit terugbetalen. Ook moet u de door de RSD betaalde belastingen terugbetalen.

Boete

Heeft u wijzigingen niet op tijd of niet volledig doorgegeven en de gemeente betaalt u daardoor te veel uitkering? Dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete kan gelijk zijn aan het bedrag dat u te veel heeft ontvangen. Voordat u de boete krijgt, kunt u vertellen waarom u de informatie niet of niet tijdig hebt doorgegeven.

Aangifte

Heeft u meer dan € 50.000 te veel aan uitkering ontvangen? Dan krijgt u geen boete opgelegd. Wij doen dan aangifte voor valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt in deze situatie wat uw straf is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een boete, een taak- of een gevangenisstraf. Ook krijgt u dan automatisch een strafblad.

Verrekening

De boete en de ten onrechte verstrekte uitkering worden verrekend met uw lopende uitkering. Hierdoor krijgt u mogelijk lange tijd een lagere uitkering.