Bezwaar maken, in beroep gaan en voorlopige voorzieningen

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing van de RSD over uw uitkering.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing die over uw uitkering is genomen? Dan kunt u hierop reageren. We noemen dit bezwaar maken. U moet uw bezwaar schriftelijk indienen, binnen 6 weken na verzending van de beslissing.

In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaar heeft geschreven en verzonden
  • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • Uw handtekening. Let op: Als u uw bezwaar mailt zonder handtekening, is uw bezwaar niet geldig

U stuurt uw bezwaar per post naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente die het besluit heeft genomen. Dit kunt u lezen in de brief die u heeft ontvangen.

U kunt ook online bezwaar maken. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Inloggen met DigiD vervangt uw handtekening.

Ga hiervoor het maken van bezwaar naar de website van uw woongemeente.

Duivenexterne-link-icoon

Westervoortexterne-link-icoon

Zevenaarexterne-link-icoon

Bezwaar verstuurd en dan?

De RSD bekijkt de beslissing waartegen u bezwaar maakt opnieuw. Is de beslissing niet juist, dan gaan we die herzien. U ontvangt een nieuwe beslissing. Wij vragen u dan om het bezwaar schriftelijk in te trekken.

Wanneer wij het besluit niet wijzigen, behandelt een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie uw bezwaar.

U ontvangt van deze commissie een uitnodiging voor een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst waarin u zelf kunt vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing. U mag iemand meenemen. Ook kunt u uzelf laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat.

Tijdens deze hoorzitting zal een medewerker van de RSD de genomen beslissing toelichten. De commissieleden kunnen vragen stellen aan u en de medewerker van de RSD. Zij krijgen zo een goed beeld van de situatie. Na de hoorzitting geeft de bezwaarcommissie advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt uiteindelijk de beslissing. U krijgt schriftelijk bericht of u wel of niet het gelijk heeft. In vaktermen heet dit: uw bezwaar wordt gegrond of ongegrond verklaard.

Beroep

Krijgt u geen of niet volledig gelijk? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. U moet dan een beroepschrift schrijven. Dit moet binnen 6 weken na verzending van de beslissing op uw bezwaar. Hieronder vindt u het adres waar u dit beroepschrift naartoe kunt sturen.

Rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Een beroepschrift, hoe verloopt dat?

Een beroepschrift moet aan dezelfde punten voldoen als het bezwaarschrift. De RSD ontvangt van de rechtbank bericht dat u een beroepschrift heeft ingediend. De RSD moet dan binnen 4 weken alle documenten, die te maken hebben met de genomen beslissing, versturen naar de rechtbank.

Na enige tijd ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting bij de rechtbank. Er is dan ook een medewerker van de RSD aanwezig. U krijgt dan de mogelijkheid om zelf te vertellen waarom u het niet eens bent. Ook de RSD zal haar standpunt toelichten. Daarna neemt de rechter een beslissing en deelt deze schriftelijk aan u mee.

Het indienen van een beroepschrift is niet gratis. U moet geld betalen om in beroep te gaan. Dit noemen we griffierechten. Als de rechter vindt dat u gelijk heeft, worden meestal de kosten van het griffierecht vergoed door de gemeente. Ook kan de gemeente veroordeeld worden om de kosten van uw advocaat te betalen.

Digitaal beroep instellen

U kunt ook digitaal beroep indienen. U kunt dit doen via de website Rechtspraak.nlexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Hoger beroep

Bent u het ook niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u in de meeste gevallen nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. In de uitspraak van de rechter staat vermeld of deze beroepsmogelijkheid bestaat. Er wordt uitgelegd hoe u daarvan gebruik kunt maken. De RSD wordt ook op de hoogte gesteld van uw hoger beroep. Gaat u in hoger beroep, dan moet u opnieuw griffierecht betalen. Als u gelijk krijgt, kan het zijn dat u het griffierecht vergoed krijgt. Ook kan de gemeente veroordeeld worden om de kosten van uw advocaat te betalen.

Voorlopige voorzieningen

Is uw aanvraag voor bijstand afgewezen of is uw uitkering beëindigd? Kunt u niet wachten tot de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u voorlopige voorzieningen aanvragen bij rechtbank Gelderland. Er moet dan wel sprake zijn van een dringende situatie. Ook moet u een bezwaarschrift hebben ingediend. Er vindt dan een hoorzitting plaats. De rechter neemt daarna snel een beslissing over uw verzoek. U kunt uw verzoek sturen naar:

Rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Ook in dit geval moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechtbank, dan is het mogelijk dat u het griffierecht terug krijgt. Ook kan de gemeente veroordeeld worden om de kosten van uw advocaat te betalen.

Hulp bij bezwaar en beroep

Voor hulp bij het indienen van bezwaar of beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening kunt u terecht bij de Sociale Raadsliedenexterne-link-icoon of bij het Juridisch Loketexterne-link-icoon.