Teveel uitkering ontvangen

Wanneer u (ten onrechte) te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Dit noemen we ‘terugvordering van de uitkering’.

Wanneer wordt er uitkering teruggevorderd?

 • Als u onjuiste of onvolledige informatie heeft doorgegeven
 • Als u uw inkomsten niet, niet volledig of niet tijdig heeft gemeld
 • Als u een voorschot heeft ontvangen en later blijkt dat u geen recht op een uitkering heeft
 • Als u op een later moment alsnog geld ontvangt. Hierbij kunt u denken aan loon waar u recht op had, maar pas veel later heeft ontvangen of een erfenis
 • Als door de RSD een vergissing is gemaakt en u eigenlijk had kunnen weten dat u te veel uitkering heeft ontvangen

Terugvorderen

Het is voor uzelf belangrijk dat u voorkomt dat u geld moet terug betalen. Als u te veel ontvangen uitkering moet terug betalen, heeft u er voordeel bij om dit in het lopende kalenderjaar te doen.

Vorderingen die in het lopende kalenderjaar zijn ontstaan (door fraude of schenden van de inlichtingenplicht), worden aan het einde van het jaar gebruteerd. Dit betekent dat het bedrag dat nog niet terugbetaald is, verhoogd wordt met de loonheffing die de RSD al heeft betaald aan de belastingdienst.

Brief ontvangen over terugbetalen

Als u geld aan ons moet terugbetalen, ontvangt u een brief. In deze brief leest u:

 • De reden waarom u moet terugbetalen
 • Het bedrag dat u moet terugbetalen
 • De mogelijkheid om het bedrag in delen (termijnen) terug te betalen
 • Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de terugbetaling

Hoe kunt u terugbetalen?

 • U kunt het bedrag in één keer terugbetalen.
  Als u bezittingen of spaargeld heeft, dan kunnen wij u vragen om alles in één keer terug te betalen
 • U kunt het bedrag in delen (termijnen) terugbetalen.
  Als u geen uitkering meer krijgt, moet u de schuld in één keer aan ons betalen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met onze afdeling Debiteurenbeheer om een betalingsregeling te treffen. Bel (0316) 279 533 of mail naar debiteurenbeheer@rsddeliemers.nl
  Krijgt u een uitkering van de RSD, dan houden we maandelijks een bedrag in. Hiermee lost u het bedrag, dat u moet terugbetalen, in delen af. Bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet. Ook wordt er gekeken naar eventueel andere aflossingsverplichtingen
 • Het bedrag wordt verrekend met bedragen die u nog te goed heeft van de RSD, zoals gereserveerd vakantiegeld of uitkering

Terugbetaalverplichting

U moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Als u dit bedrag niet terugbetaalt, ontvangt u een herinnering. Betaalt u nog steeds niet, dan kan de RSD beslag leggen op uw inkomsten. Hoeveel dat per maand is, hangt af van uw inkomen. Er kan ook beslag worden gelegd op spullen, zoals een auto of een huis. Bij beslaglegging wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet.

Beslagvrije voet

In de gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is vastgesteld dat er bij beslaglegging rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. Dit geld is nodig om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

De wet Wvbvv bepaalt dat de afloscapaciteit altijd ten minste 5% van de bijstandsnorm is. Deze regeling geldt voor nieuwe beslagen en verrekeningen vanaf 1 januari 2021.

Rekentool wet Wvbvv

Voor inkomens die hoger zijn dan de bijstandsnorm, is er een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool berekent, aan de hand van bekende informatie over het inkomen en gezinssamenstelling, hoe hoog de beslagvrije voet is.

Als er bij u beslag wordt gelegd, is de beslaglegger verplicht om u een “modelmededeling beslagvrije voet” toe te sturen. In deze modelmededeling staat hoe de beslagvrije voet is berekend. Meer lezen over Uw beslagvrije voet.externe-link-icoon

U kunt dan controleren of de vermelde gegevens juist zijn. Zijn deze gegevens niet juist, dan kunt u dit kenbaar maken bij de beslaglegger. De beslaglegger kan dan een nieuwe berekening maken.

Heeft u bezwaar tegen de berekening van de beslagvrije voet? Meld dit binnen vier weken bij de beslaglegger. Doet u dit later, dan gaat de wijziging van uw beslagvrije voet later in, en moet u aflossen zoals is berekend door de beslaglegger totdat de nieuwe berekening is gemaakt.

Bij uitkeringsgerechtigden of voormalige bijstandsgerechtigden die één of meer bijstandsschulden hebben, wordt vanaf maart 2021 5% van hun uitkering wordt ingehouden. Hiermee wordt de bijstandsschuld in delen afgelost.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing die over uw uitkering is genomen? Dan kunt u hierop reageren. We noemen dit bezwaar maken.

Kwijtschelding vordering

Het kan zijn dat het bedrag dat u moet terugbetalen, kwijtgescholden wordt. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u geld moet terugbetalen aan de RSD of
 • er een bijstandsvordering buiten uw schuld is ontstaan

De RSD berekent eerst het bedrag dat u moet terugbetalen. Daarna krijgt u 3 jaar (=36 maanden) de tijd om dit bedrag terug te betalen. Het bedrag dat na 3 jaar nog openstaat, hoeft u dan mogelijk niet meer terug te betalen. Als u denkt hiervan gebruik te kunnen maken, kunt u kwijtschelding aanvragen bij de RSD.

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor:

 • Bbz-vorderingen
 • Vorderingen waaraan een krediethypotheek of pandrecht is verbonden
 • Verrekeningen met het UWV
 • Vorderingen voor middelen die u achteraf heeft ontvangen zoals o.a. een erfenis, schenking, verkoop echtelijke woning, boedelscheiding en inkomsten
 • Vorderingen van alimentatie

Beslaglegging

Als u rekeningen niet betaalt, kan er beslag worden gelegd op uw uitkering. De RSD is dan verplicht om een deel van uw uitkering niet aan u, maar aan de deurwaarder te betalen. Laat het niet zo ver komen en betaal uw rekeningen op tijd. Lukt dat niet, neem dan op tijd contact op met uw klantmanager of de afdeling Schuldhulpverlening van uw gemeente.

Voor inwoners van de gemeente Duivenexterne-link-icoon
Voor inwoners van de gemeente Westervoortexterne-link-icoon
Voor inwoners van de gemeente Zevenaarexterne-link-icoon

Als een persoon overlijdt, en er een nog te betalen bedrag openstaat, wordt bekeken of de nabestaanden dit kunnen terugbetalen.