Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Klantenmap IOAW-IOAZ

Rechten en plichten

U ontvangt een uitkering van de RSD de Liemers (RSD). Wat kunt u van de RSD verwachten en wat verwacht de RSD van u?

De RSD heeft een aantal gegevens van u nodig om te kunnen beslissen of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog deze moet zijn. Er wordt van u verwacht dat u meewerkt om deze gegevens te geven. Dit geldt als u een uitkering aanvraagt, maar ook als u een uitkering ontvangt. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw partner.

Als u een uitkering ontvangt, moet u wijzigingen doorgeven die de hoogte van de uitkering kunnen beïnvloeden. U gebruikt het wijzigingsformulier om bijvoorbeeld de volgende wijzigingen door te geven:

 • u gaat verhuizen
 • uw gezinssamenstelling wijzigt
 • u of een medebewoner van 21 jaar of ouder gaat studeren of stopt met de studie
 • u heeft een erfenis of een schenking ontvangen
 • u wilt uw uitkering op een ander rekeningnummer ontvangen
 • u heeft een auto aangeschaft

U gebruikt het inkomstenformulier in de volgende gevallen:

 • u bent gestart met werken
 • u bent gestopt met werken
 • u heeft inkomsten uit werk ontvangen
 • u heeft inkomsten uit andere uitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA) ontvangen
 • u heeft inkomsten uit alimentatie ontvangen
 • u heeft inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden ontvangen
 • u heeft andere inkomsten ontvangen

Bij het wijzigingsformulier of het inkomstenformulier stuurt u een kopie van een bewijsstuk mee, waaruit de wijziging of het inkomen blijkt.
Bijvoorbeeld: U gaat werken en stuurt een kopie van het arbeidscontract mee. Daarna stuurt u ons maandelijks het inkomstenformulier met loonstroken toe.

U mag dan van de RSD verwachten dat de uitkering op tijd en met het juiste bedrag wordt betaald. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald.

Controle van gegevens

De RSD controleert of de juiste uitkering wordt betaald. Daarom kan het voorkomen dat de RSD u om gegevens vraagt. Ook kan het zijn dat er een huisbezoek plaatsvindt. De RSD verwacht van u dat u meewerkt aan de controle.

Wat gebeurt er als u de plichten niet nakomt?

De gemeente controleert of u uw verplichtingen nakomt. Komt u uw verplichtingen niet of onvoldoende na, dan kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Hierbij kunt u denken aan:

 • Uw uitkering wordt later betaald
 • U krijgt een boete
 • Te veel betaalde uitkering wordt verrekend of teruggehaald
 • Uw uitkering wordt beëindigd

Welke verplichtingen zijn er?

Betalen voor ex-partner of kind(eren)

Als u gehuwd of samenwonend bent geweest, dan kan het zijn dat uw (ex-)partner onderhoudsplichtig is. Dit betekent dat de RSD onderzoekt of uw (ex-)partner kan meebetalen in de kosten van u en uw eventuele kinderen. Meer over de onderhoudsbijdrage. https://www.rsddeliemers.nl/terugbetaling-door-anderen

Beslaglegging

Als u rekeningen niet betaalt, kan er beslag worden gelegd op uw uitkering. De RSD is dan verplicht om een deel van uw uitkering niet aan u, maar aan uw deurwaarder te betalen. Laat het niet zo ver komen en betaal uw rekeningen op tijd. Lukt dat niet, neem dan op tijd contact op met uw klantmanager of de afdeling Schuldhulpverlening van uw gemeente.
Voor inwoners van de gemeente Zevenaar
Voor inwoners van de gemeente Duiven
Voor inwoners van de gemeente Westervoort 

Vakantiegeld

Als u een uitkering ontvangt, bouwt u vakantiegeld op. Dit bedrag wordt berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Dit vakantiegeld ontvangt u in de maand juni of bij beëindiging van de uitkering. De betaaldatum voor dit jaar vindt u op de pagina Betaaldata.

Vakantiedagen

Per kalenderjaar mag u vier weken naar het buitenland. Meer regels rondom vakantie.

Werk vinden

De RSD moet u ondersteunen in het vinden van werk of een daginvulling. Hiervoor heeft de RSD verschillende mogelijkheden: Wat doet de RSD?

Als u een uitkering ontvangt, maakt de RSD afspraken met u over het vinden van betaald of onbetaald werk. Er wordt rekening gehouden met uw mogelijkheden.

Vraag uw klantmanager om uitleg als u iets niet helemaal begrijpt. Als u de verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering.

U kunt via de RSD app eenvoudig contact opnemen met uw klantmanager.

Er zijn twee belangrijke verplichtingen:

Arbeidsplicht

De RSD verwacht dat u er alles aan doet om werk te vinden en te houden, zodat u zo kort mogelijk gebruik hoeft te maken van de bijstandsuitkering. Al het werk is passend voor u. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uw opleiding, werkervaring, leeftijd of reistijd. Ook werk dat u niet leuk vindt, moet u aannemen. Als u of de RSD denkt dat u niet (volledig) kunt werken, verwachten wij dat u meewerkt aan een onderzoek. Meer informatie over de arbeidsplicht en ontheffing van de arbeidsplicht.

Re-integratieverplichting

Daarnaast bent u verplicht om actief mee te werken aan trajecten die de RSD aanbiedt om u weer aan het werk te helpen. Hierbij kunt u denken aan een groepstraining, scholing of een werkervaringsplek.

Wat gebeurt er als u de verplichtingen niet nakomt?

Wanneer u niet of onvoldoende meewerkt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Uw uitkering kan worden verlaagd of beëindigd.

Huisregels

Binnen de RSD gelden een aantal huisregels voor u en de medewerkers van de RSD. De belangrijkste afspraak is dat we elkaar met respect behandelen. De medewerkers van de RSD doen hun werk en moeten de wet uitvoeren. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met wat er wordt verteld of besloten, maar dit is geen reden om u niet te gedragen.

U bent het niet eens met de beslissing

U kunt van de RSD verwachten dat beslissingen juist worden genomen. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de beslissing. U kunt dan een brief schrijven. Hierin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.

U bent het niet eens met hoe u wordt behandeld

U mag van de RSD verwachten dat u correct wordt behandeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat de medewerkers van de RSD u ‘normaal’ te woord staan, dat zij op tijd zijn op een afspraak met u en dat zij uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Natuurlijk zijn beledigingen onacceptabel. Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door één van de medewerkers, dan kunt u een klacht indienen.

Cliëntenraad

De RSD heeft een cliëntenraad. Deze cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten van de RSD op het gebied van werk en inkomen. Zij brengt advies uit aan de gemeenten over alle zaken die te maken hebben met de bijstandsuitkering.

Als u vragen of opmerkingen heeft voor of over de cliëntenraad, of u wilt zelf deelnemen, kunt u terecht bij de voorzitter. Ook kunt u een brief sturen naar RSD de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar ter attentie van de cliëntenraad.