Inkomsten

Wat zijn inkomsten? Welke inkomsten hebben invloed op de hoogte van uw uitkering? En waarom moet u de RSD laten weten wat uw inkomsten zijn.

Wat zijn inkomsten

Heeft u betaald werk dan ontvangt u daar loon voor. Dit kan een maandloon, vier-wekenloon of een weekloon zijn.

Andere uitkeringen

Bijvoorbeeld: WW, ZW, WAO, WIA, Wajong, AOW, ANW, enz. De uitkering die u ontvangt, wordt in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering.

Andere inkomsten

Bijvoorbeeld: Onderhuur, kostgeld, inleg en winsten uit gokken, giften enz. Deze andere inkomsten worden in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering.

Alimentatie

Ontvangt u alimentatie, dan wordt dit in mindering gebracht op uw uitkering. Wanneer uw ex-partner niet betaalt, zullen we de alimentatie niet in mindering brengen op uw uitkering. Daarom is het belangrijk dat u ons informeert over de ontvangen alimentatie. Als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt, moet u wel actie ondernemen om de alimentatie toch te ontvangen. U kunt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vragen om de inning van de alimentatie van u over te nemen. Uw klantmanager kan u hier meer informatie over geven.

Giften *

Een gift is een bedrag, spullen of hulp die u ontvangt zonder dat u daarvoor iets heeft gedaan. U hoeft dit ook niet terug te betalen of terug te geven. Giften kunnen in de vorm van goederen worden gegeven (bijvoorbeeld boodschappen) of als geld.

Wanneer u één of meerdere giften krijgt, worden deze giften tot een totaalbedrag van € 1.200 per kalenderjaar niet in mindering gebracht op uw uitkering. Wanneer u een gift ontvangt, vragen wij u om deze gift wel door te geven. Vul het bedrag van de gift of de waarde van de ontvangen goederen of diensten in op het Wijzigingsformulier. U stuurt het wijzigingsformulier naar RSD de Liemers in de maand waarin u de gift heeft ontvangen.

* Als u een Ioaw- of Ioaz-uitkering ontvangt, is dit voor u niet van toepassing.

Gokken

Gaat u naar het casino of gokt u online? Dan moet u uw inleg én de winst maandelijks aan de RSD doorgeven. Uw inleg en de winst zijn bedragen die u direct in handen heeft. U kunt deze bedragen op dat moment vrij uitgeven. De inleg en de winst worden gezien als inkomsten. Deze bedragen worden in mindering gebracht op uw uitkering. Het is belangrijk dat u bij houdt wat u heeft ingelegd en wat u heeft gewonnen.

Internethandel

Verkoopt u af en toe privégoederen op internet, bijvoorbeeld op Marktplaats, dan hoeft u dit niet door te geven. Verkoopt u vaker goederen op internet, dan is er al snel sprake van handel. Dit moet u wel doorgeven. Ook als u goederen koopt om deze via internet weer te verkopen, is er sprake van (internet)handel. U moet een goede administratie bijhouden van de goederen die u verkoopt op internet. Ontvangt u contant geld, dan moet u kwitanties kunnen laten zien als wij daar om vragen. Handelt u op internet en ontvangt u daar geld voor, dan worden de inkomsten in mindering gebracht op uw uitkering.

Let op: de kosten die u moet maken, worden niet in mindering gebracht op de ontvangsten.

Erfenis of schenkingen, prijs uit de loterij (vermogen)

De hoogte van het bedrag en uw bijstandssituatie bepalen of een erfenis of schenking gevolgen heeft voor uw uitkering.

Bitcoins

Bent u in het bezit van crypto-currencies (virtuele munten) dan moet u dit opgeven als vermogen. U kunt de waarde van de crypto's namelijk omzetten in euro’s. U kunt dit dan gebruiken voor het betalen van de kosten voor levensonderhoud en de vaste lasten. Maakt u winst met de handel in crypto’s, dan moet u de waardevermeerdering doorgeven op het inkomstenformulier (art 31, lid 1, PW).

Pensioen

Inkomsten uit pensioenen die u mogelijk ontvangt, worden in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Bereikt u de AOW-gerechtigde leeftijd, dan vervalt de bijstandsuitkering en krijgt u een AOW-uitkering via de Sociale Verzekeringsbank.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Voor iemand die het PGB krijgt toegekend, is het PGB geen inkomen. Het PGB-budget wordt gebruikt om begeleiding of zorg in te kopen. Het hebben van een PGB voor uzelf heeft geen invloed op de uitkering.

Als een PGB-houder u (als zorgverlener) betaalt, omdat u zorg verleent aan de PGB-houder, is het anders. Dan ontvangt deze zorgverlener inkomen van de PGB-houder. Dit inkomen wordt mogelijk in mindering gebracht op de uitkering van de zorgverlener. Als deze situatie voor u van toepassing is, moet u dit opgeven op het inkomstenformulier.

Heffingskortingen Belastingdienst

De volgende heffingskortingen kunnen de hoogte van de uitkering beïnvloeden:

  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Algemene heffingskorting minst verdienende partner
  • Jonggehandicapten korting tot 27 jaar

Op geld waardeerbare activiteiten

Wanneer u werkt bij een commercieel bedrijf, bijvoorbeeld bij de bakker op de hoek, dan moet de werkgever u hiervoor een normaal loon betalen. Als u geen loon ontvangt, dan moet u stoppen met dit werk. Doet u dit niet, dan worden de inkomsten die u had kunnen verdienen toch in mindering gebracht op uw uitkering. Wij noemen dit op geld waardeerbare activiteiten. U moet deze activiteiten altijd melden.

Inkomsten die niet in mindering worden gebracht

De volgende inkomsten hoeft u niet aan ons te melden en worden niet ingehouden op de uw uitkering:

  • kinderbijslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • zorg- en huurtoeslag
  • bijzondere bijstand

Waarom moet u uw inkomsten doorgeven

Om na te gaan of uw uitkering juist wordt betaald, heeft de gemeente informatie nodig. De gemeente komt op verschillende manieren aan deze informatie. Wij gaan uit van de informatie die u ons geeft als uw situatie wijzigt of als u inkomsten hebt. Deze wijzigingen kunt u doorgeven op het Wijzigingsformulier of het Inkomstenformulier. Daarnaast krijgt de RSD gegevens van verschillende instanties. Wij controleren dit met de gegevens die wij van u ontvangen. 

Wel/niet melden

De RSD geeft u graag goede voorlichting. Zo voorkomen we dat u door onwetendheid geen of verkeerde informatie geeft. Hierdoor kan uw uitkering in gevaar komen. Twijfelt u of u informatie wel of niet moet melden? Neem dan contact op met uw inkomenscoach.

U heeft werk

Heeft u een vaste baan gevonden of een baan voor een langere periode? Dan wordt uw uitkering beëindigd vanaf de datum dat u vanuit werk meer inkomsten ontvangt dan vanuit de uitkering. De inkomenscoach overlegt met u hoe de overgang van uitkering naar werk zo probleemloos mogelijk kan verlopen. We willen voorkomen dat er geen gat in uw inkomsten  ontstaat.

Maandloon

U kunt per maand loon betaald krijgen. Dat betekent dat u een bedrag per maand ontvangt. Per jaar wordt gerekend met 12 maanden.

Weekloon

U kunt per week loon betaald krijgen. Dat betekent dat u een bedrag per week ontvangt. Per jaar wordt gerekend met 52 weken.

4 wekelijks loon

U kunt per 4 weken (=20 werkdagen, van maandag t/m vrijdag) loon betaald krijgen. Dat betekent dat u een bedrag per 4 weken ontvangt. Per jaar wordt gerekend met 13 perioden van 4 weken.

Bruto inkomsten/Netto korten

Heeft u inkomsten uit bijvoorbeeld particuliere zorg, freelance werkzaamheden of als zzp’er, dan ontvangt u dit bruto. Hier heeft u nog geen belasting over betaald.

Deze inkomsten worden bruto gekort op de uitkering. Dit wil zeggen dat het bedrag dat u ontvangt, in zijn geheel op de uitkering in mindering wordt gebracht.

Na afloop van het belastingjaar doet u belastingaangifte. Het is belangrijk dat u de definitieve aanslag inkomstenbelasting, de jaaropgaves en een kopie van de belastingaangifte bij de RSD inlevert.

Aan de hand van deze bewijsstukken beoordelen wij of de juiste bedragen zijn gekort op uw uitkering.

Als wij te veel van uw uitkering hebben ingehouden, dan worden het verschil aan u nabetaald. Is er te weinig gekort, dan moet u dit aan ons terugbetalen.