Munten in 3 stapels, klein - midden - groot

Tozo lening bedrijfskapitaal

Om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te kunnen vangen, heeft het Kabinet hulp geboden in de vorm van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Aflossen Tozo lening bedrijfskapitaal

Naast een uitkering voor levensonderhoud konden ondernemers ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Deze rentedragende lening moet worden terugbetaald.

De rente bedraagt 2%. Over de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2022 hoeft u geen rente te betalen. De lening moet in maximaal 72 maanden worden terugbetaald, gerekend vanaf de 1e van de maand volgend op de datum van verstrekking van de lening. Met ingang van 1 juli 2022 moet u maandelijks gaan aflossen.

Rekenvoorbeeld

Op 15 april 2020 is een bedrijfskapitaal verstrekt van € 10.157.

Het verstrekte bedrijfskapitaal moet worden terugbetaald binnen 72 maanden, gerekend vanaf de 1e van de maand volgend op de datum van verstrekking van de lening. In dit voorbeeld is de einddatum 1 november 2026.

Met ingang van 1 juli 2022 moet u voor het eerst gaan aflossen. Omdat er reeds 20 maanden zijn verstreken (mei 2020 tot en met december 2021) resteren 52 maanden om af te lossen (juli 2022 tot en met oktober 2026).

Het af te lossen bedrag bedraagt € 10.157 : 52 maanden = € 195,33 per maand.

Over de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 is 2% rente verschuldigd. Dit is 2% van € 10.157 = 203,14 x 8/12 = € 135,43. Voor dit bedrag is uitstel van betaling verleend tot en met 30 juni 2022.

Over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 is geen rente verschuldigd.

Vanaf 1 juli 2022 moet maandelijks 2% rente worden betaald van de hoofdsom van de lening minus het afgeloste bedrag.

Rente over de lening bedrijfskapitaal

Over 2020 moet u rente betalen over het geleende bedrag. De rente wordt gerekend vanaf de 1e maand volgend op de datum van verstrekking van de lening. Over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 is geen rente verschuldigd. Vanaf 1 juli 2022 betaalt u 2% rente over het restant van de hoofdsom van de lening. Omdat u elke maand een bedrag aflost, wordt het rentebedrag elke maand lager.

Terugbetalen vanaf 1 juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 moet de lening Tozo bedrijfskapitaal worden afgelost inclusief de rente. Ondernemers hebben hierover bericht ontvangen van de RSD. Ondernemers zijn geïnformeerd over de hoogte van het maandbedrag (aflossing en rente) en de betaaldata.

Versneld aflossen

Wilt u versneld aflossen? Stuur een mail naar de RSD, afdeling Debiteurenbeheer . Vermeld in uw mail uw naam, ons (cliënt)nummer en Aflossing Tozo Bedrijfskapitaal/Krediet. Het cliëntnummer vindt u in de beschikking.

Uitstel aflossing aanvragen

Bent u (nog) niet in staat om af te lossen op de rentedragende Tozo lening voor Bedrijfskapitaal, dan kunt u voor maximaal 6 aaneengesloten maanden uitstel van betaling aanvragen. Hieronder leggen we u uit wanneer u voor uitstel in aanmerking komt en hoe u uitstel aanvraagt.

Kom ik in aanmerking voor uitstel?

U komt in aanmerking voor uitstel van uw aflossingsverplichting wanneer u te weinig liquide middelen heeft om de aflossing te kunnen betalen.

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

  • Uitstel van betaling van de aflossingsverplichting vraagt u aan via de button onderaan deze pagina.
  • U logt in met uw DigiD.
  • Wij vragen u het cliëntnummer van RSD in te vullen. U vindt uw cliëntnummer op alle brieven die u van de RSD ontvangt.
  • U geeft aan over welke periode u uitstel van betaling van de aflossingsverplichting wilt aanvragen (maximaal 6 aaneengesloten maanden). U kunt met terugwerkende kracht van 1 maand uitstel aanvragen. Voorbeeld: U wilt op 22 januari 2023 uitstel aanvragen. Het uitstel kan dan aangevraagd worden vanaf 1 december 2022.
  • Digitale bewijsstukken kunt u uploaden (pdf of jpg, maximaal 2 Mb per document).

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren bij het verzoek om uitstel?

  • De netto inkomensgegevens van u en indien van toepassing van uw partner. Hierbij kunt u denken aan loonstroken, uitkeringsspecificaties, bijschrijvingen van alimentatie.
  • De (concept) jaarcijfers 2022 of de kolommenbalans van uw bedrijf over heel 2022. In deze kolommenbalans moet de omzet, de bedrijfskosten en het resultaat tot uitdrukking komen.

Naast de bewijsstukken vragen wij u een uitgebreide toelichting te geven waarom u uitstel van betaling aanvraagt.

Wat gebeurt er wanneer ik uitstel van betaling heb aangevraagd?

De RSD beoordeelt of u voor uitstel van betaling van de aflossingsverplichting in aanmerking komt. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Gedurende de beoordeling van uw verzoek, hoeft u geen aflossing te betalen.

Kan ik ook uitstel van betaling krijgen van de renteverplichting?

Er wordt geen uitstel van betaling van de renteverplichting verleend. De rente moet u dus wel (blijven) betalen.
De rente over 2020 moet u in juli 2022 betalen. Over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022 is geen rente verschuldigd. Vanaf 1 juli 2022 betaalt u 2% rente over het restant van de hoofdsom van de lening.

Uitstel aanvragenexterne-link-icoon