Heeft u een Tozo-uitkering aangevraagd of aanvullende informatie gegeven via onze website? Bij het indienen van deze informatie ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Als uw informatie niet compleet is, neemt een medewerker van de RSD vanaf 19 mei contact met u op!

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Toelichting op de vragen bij het inkomstenformulier Tozo-uitkering

Wanneer moet ik een Tozo-inkomstenformulier inleveren?

U levert een inkomstenformulier in als u in een maand een positief inkomen heeft gehad. Dit kan een inkomen zijn uit onderneming, uit loondienst of uit een andere bron. Hieronder wordt uitgelegd hoe uw netto inkomsten uit uw onderneming berekent. Als u geen inkomen heeft gehad in de betreffende maand hoeft u geen inkomstenformulier in te sturen. Heeft u wel inkomen gehad in de betreffende maand, dan wordt dit bedrag verrekend bij de eerstvolgende betaling van uw uitkering.

U kunt het inkomstenformulier Tozo invullen met uw DigiD. Papieren inkomstenformulieren die u eventueel eerder van de RSD heeft ontvangen, kunt u voor de Tozo regeling niet meer gebruiken.

Wat wordt bedoeld met vaste inkomsten?

U heeft van de RSD een beschikking ontvangen waarin staat dat u een Tozo-uitkering krijgt. In deze beschikking staat vermeld welke vaste inkomsten u NIET maandelijks hoeft door te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alimentatie of pensioen. Deze zijn bij de RSD bekend en worden automatisch in mindering gebracht op de uitkering.

Wat zijn de inkomsten die ik moet vermelden op het inkomstenformulier?

Alle overige inkomsten die variabel kunnen zijn en dus niet bij de RSD bekend zijn, moet u opgeven via het inkomstenformulier. Bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst of inkomsten uit uw onderneming. U vult per maand een inkomstenformulier in. Voor maart 2020 geeft u alle inkomsten op vanaf 1 maart.
U geeft de uren op die u in de betreffende maand heeft gewerkt, dus niet de uren die in de betreffende maand door uw opdrachtgever worden betaald, maar die in eerdere periode zijn gewerkt. Als voorbeeld: uren die in februari zijn gewerkt en in maart worden betaald, hebben betrekking op februari.

Hoe bereken ik de netto inkomsten uit mijn onderneming?

Om het netto inkomen uit uw onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met de gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten en mogen niet in mindering worden gebracht op de winst. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%.

Hoe berekent u uw netto inkomsten?

Voorbeeld 1
Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 5.000
Zakelijke lasten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
Winst € 100
Voorziening belastingen 18% van de winst € 18
Netto inkomsten = bedrag van de inkomsten € 82

Voorbeeld 2
Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 4.000
Zakelijke lasten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
Verlies = Netto inkomsten = 0 € -900

Als de netto inkomsten negatief zijn, vult u bij het bedrag van inkomsten uit onderneming 0 in.

Voor tegemoetkoming in de personeelskosten kunt u mogelijk aanspraak maken op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze kunt u aanvragen op www.UWV.nl/now

Hoe moet ik het urenformulier invullen als ik tot 16 maart 2020 nog heb gewerkt en hieruit inkomsten heb ontvangen?

Als het resultaat over maart € 0,00 is, dat wil zeggen uw inkomsten minus uw zakelijk lasten op 0 uitkomen of negatief zijn, dan zijn er geen inkomsten en hoeft u geen inkomstenformulier in te leveren.

Moeten de inkomsten van mijn partner wel of niet op het inkomstenformulier worden ingevuld?

Nee, alleen de inkomsten van de ondernemer moeten worden doorgegeven. De inkomsten van de partner blijven voor de Tozo-uitkering buiten beschouwing.

Moet ik de inkomsten die ik nu misloop op het formulier invullen?

Nee, alleen de daadwerkelijke inkomsten van de ondernemer, in de periode waarvoor u het inkomstenformulier invult, moeten worden doorgegeven.

Moet ik vaste inkomsten, die ik al heb opgegeven bij de aanvraag van de Tozo-uitkering, op het inkomstenformulier vermelden?

Nee, de vaste inkomsten die in de beschikking van de Tozo-uitkering worden genoemd, hoeft u niet opnieuw op het inkomstenformulier op te geven. Deze inkomsten staan bij de RSD geregistreerd.
Wanneer in de beschikking geen vaste inkomsten worden genoemd, dan moet u dit per maand op het inkomstenformulier doorgeven.

Wat gebeurt er mijn Tozo-uitkering als ik mijn werkzaamheden weer kan hervatten?

Als u uw werkzaamheden weer kunt hervatten, dan kunt u uw uitkering beëindigen. Om een goede afweging te maken moet u inschatten of u ook in de komende maanden voldoende inkomsten hebt die hoger zijn dan de Tozo-uitkering. Als u de uitkering wilt beëindigen, stuurt u een mail naar ua@rsddeliemers.nl. In dit mailbericht geeft u aan dat u uw uitkering te wilt beëindigen. Vermeld in deze mail uw naam, BSN-nummer en geboortedatum en de datum (altijd per de 1e van de maand) waarop u uw uitkering wilt beëindigen.

Bent u nog niet zeker van voldoende inkomsten? Laat dan uw uitkering doorlopen en vul per maand het inkomstenformulier Tozo in. U geeft op het inkomstenformulier uw inkomsten in de betreffende maand op. Deze inkomsten worden in mindering gebracht op uw Tozo-uitkering.