Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Terugbetaling van uitkering

Wanneer u (ten onrechte) te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Dit noemen we ‘terugvordering van de uitkering’.

Wanneer wordt er uitkering teruggevorderd?

  • Wanneer u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  • Wanneer u uw inkomsten niet, niet volledig of niet tijdig heeft gemeld.
  • Wanneer u een voorschot heeft ontvangen en later blijkt dat u geen recht op uitkering heeft.
  • Wanneer u op een later moment alsnog geld ontvangt. Hierbij kunt u denken aan loon waar u recht op had, maar pas veel later heeft ontvangen of een erfenis.
  • Wanneer door de RSD een vergissing is gemaakt en u eigenlijk had kunnen weten dat u te veel uitkering heeft ontvangen.

Terugvorderen

Het is voor uzelf belangrijk dat u voorkomt dat u geld moet terug betalen. Als u te veel verstrekte uitkering moet terug betalen, heeft u er voordeel bij om dit in het lopende kalenderjaar te doen. Het bedrag dat u nog niet heeft terug betaald wordt anders gebruteerd. Dit betekent dat het bedrag dat nog niet terug betaald is, verhoogd wordt met de loonheffing die de RSD al heeft betaald aan de belastingdienst.

Er wordt alleen gebruteerd bij fraudezaken of als u niet voldaan heeft aan uw inlichtingenplicht.

Brief terugbetalen

Als u geld moet terugbetalen aan de gemeente, ontvangt u een brief.
In deze brief leest u:

  • De reden waarom u moet terugbetalen.
  • Het bedrag dat u moet terugbetalen.
  • De mogelijkheid om het bedrag in termijnen terug te betalen.
  • Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de terugbetaling.

Verrekenen met uitkering

Wanneer u de gemeente nog moet terugbetalen, kan de gemeente dit verreken met geld dat u nog te goed heeft van de gemeente. Een voorbeeld is gereserveerd vakantiegeld, dat de gemeente verrekent met het openstaande bedrag.

Niet nakomen terugbetaalverplichting

Als u het openstaande bedrag niet betaald, ontvangt u een herinnering. Betaalt u nog steeds niet, dan kan de gemeente beslag leggen. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomen niet aan u wordt uitbetaald, maar meteen aan de gemeente. Er kan ook beslag worden gelegd op spullen zoals een auto of een huis.

Wijziging van de beslagvrije voet

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking getreden. De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. Dit geld is nodig om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

De verschillen

Tot 1 januari 2021 was voor inkomens rond de bijstandsnorm de beslagvrije voet soms hoger dan het inkomen zelf. Dit kwam door de toepassing van verschillende correcties zoals woon- en zorgkosten. Hierdoor hadden deze inwoners tot 1 januari 2021 geen afloscapaciteit.

De gewijzigde wet Wvbvv bepaalt dat de afloscapaciteit altijd ten minste 5% van de bijstandsnorm is. Deze regeling geldt voor nieuwe beslagen en verrekeningen vanaf 1 januari 2021.

Rekentool

Voor inkomens die hoger zijn dan de bijstandsnorm, is er een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool berekent, aan de hand van bekende informatie over het inkomen en gezinssamenstelling hoe hoog de beslagvrije voet is.

De beslaglegger is verplicht om aan de persoon op wiens inkomen beslag wordt gelegd een “modelmededeling beslagvrije voet” toe te sturen. In deze modelmededeling staat vermeld welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de beslagvrije voet.

De persoon op wiens inkomen beslag is gelegd, kan dan controleren of de vermelde gegevens juist zijn. Zijn deze gegevens niet juist dan kan hij/zij dit kenbaar maken bij de beslaglegger. De beslaglegger kan dan een nieuwe berekening maken.

Heeft u bezwaar tegen de berekening van de beslagvrije voet? Meld dit binnen vier weken bij de beslaglegger. Doet u dit later, dan gaat de wijziging van uw beslagvrije voet later in, en moet u aflossen zoals is berekend door de beslaglegger totdat de nieuwe berekening is gemaakt.

Uitkeringsgerechtigden die één of meer bijstandsschulden hebben en die momenteel niet aflossen op deze schuld, hebben in januari 2021 een brief ontvangen. In deze brief is verteld dat vanaf de maand maart 2021 5% van de voor hen geldende bijstandsnorm wordt ingehouden op de uitkering. Hiermee wordt de bijstandsschuld in delen afgelost.

Voormalige bijstandsgerechtigden met één of meer bijstandsschulden, die niet aflossen op deze schuld, omdat zij tot 1 januari 2021 geen aflossingscapaciteit hadden, ontvangen hierover binnenkort een brief. In deze brief staat vermeld dat zij 5% van de voor hen van toepassing zijnde uitkeringsnorm moeten gaan aflossen. Over de hoogte van het aflossingsbedrag en de start van terugbetaling ontvangen zij op een later moment meer informatie.

Meer informatie over de gevolgen van de wijzigingen van de beslagvrije voet vindt u op burgerportaal Uw beslagvrije voet.

Kwijtschelding

Wanneer de terugbetaling niet door uw schuld is ontstaan, kan het zijn dat u kwijtschelding krijgt. U moet dan eerst in 3 jaar een bedrag dat door de gemeente is berekend terugbetalen. Het bedrag dat na 3 jaar nog openstaat, hoeft u dan mogelijk niet meer te betalen.

Als u denkt hiervan gebruik te kunnen maken, kunt u kwijtschelding aanvragen bij de RSD.