Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Niet eens met een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing die over uw uitkering is genomen? Dan kunt u hierop reageren. We noemen dit bezwaar maken.

Bezwaar

U moet uw bezwaar schriftelijk indienen, binnen 6 weken na verzending van de beslissing.

In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaar heeft geschreven.
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Uw handtekening. Let op: Als u uw bezwaar per mail stuurt zonder handtekening, is uw bezwaar niet geldig.

Bezwaar verstuurd en dan?

De RSD zal de beslissing waartegen u bezwaar maakt opnieuw bekijken. Was de beslissing niet juist, dan zullen we die herzien. U ontvangt een nieuwe beslissing. Wij vragen u dan om het bezwaar schriftelijk in te trekken.

Wanneer wij het besluit niet wijzigen, zal uw bezwaar behandeld worden door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

U ontvangt van deze commissie een uitnodiging voor een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst waarin u mondeling kunt aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. U mag iemand meenemen. U moet die persoon (schriftelijk) toestemming geven om mee te komen. Ook kunt u uzelf laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat. 

Tijdens deze hoorzitting zal een medewerker van de RSD de genomen beslissing toelichten. Na de hoorzitting zal de bezwaarcommissie advies geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt uiteindelijk de beslissing. U krijgt schriftelijk bericht of u wel of niet in het gelijk wordt gesteld. In vaktermen heet dit: uw bezwaar wordt gegrond of ongegrond verklaard.

Beroep

Krijgt u nog steeds geen of niet volledig gelijk en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. U moet dan een beroepschrift schrijven. Dit moet binnen 6 weken na verzending van de beslissing op uw bezwaar. Hieronder vindt u het adres waar u dit beroepschrift naartoe kunt sturen.

Rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Een beroepschrift, hoe verloopt dat?

Een beroepschrift dat u indient moet aan dezelfde punten voldoen als het bezwaarschrift. De RSD wordt door de rechtbank op de hoogte gesteld dat u een beroepschrift heeft ingediend. De RSD moet dan binnen 4 weken alle documenten die te maken hebben met de genomen beslissing versturen naar de rechtbank.

Na enige tijd wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de rechtbank. Er zal ook een medewerker van de RSD aanwezig zijn. U krijgt dan de mogelijkheid om mondeling toe te lichten waarom u het niet eens bent. Ook de RSD zal haar standpunt toelichten. Daarna zal de rechter een beslissing nemen en deze schriftelijk aan u meedelen.

Het indienen van een beroepschrift is niet gratis. U moet geld betalen om in beroep te gaan. Dit noemen we griffierechten. Wanneer u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, worden meestal de kosten van het griffierecht vergoed.

Digitaal beroep instellen

U kunt ook digitaal beroep indienen. U kunt dit doen via de website Rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Hoger beroep

Als u het ook met de uitspraak van de rechter niet eens bent, kunt u in de meeste gevallen nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. In de uitspraak van de rechter staat vermeld of deze beroepsmogelijkheid bestaat en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Ook hierbij wordt de RSD op de hoogte gesteld van uw hoger beroep. Wanneer u in hoger beroep gaat, moet u opnieuw griffierecht betalen. Ook in dit geval kan het zijn dat u het griffierecht vergoed krijgt, als u in het gelijk wordt gesteld.

Voorlopige voorzieningen

Is uw aanvraag om bijstand afgewezen of uw uitkering beëindigd? Kunt u niet wachten tot de beslissing op uw bezwaar of beroep? Dan kunt u voorlopige voorzieningen aanvragen bij rechtbank Gelderland. Er moet dan wel sprake zijn van een dringende situatie. Er vindt dan een hoorzitting plaats. De rechter zal daarna snel een beslissing nemen over uw verzoek.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Rechtbank Gelderland
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Ook in dit geval moet u griffierecht betalen en geldt dat u mogelijk het griffierecht terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.