Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Klantenmap IOAW-IOAZ

Wat moet u melden bij de RSD?

Het is nodig dat u ons op tijd informeert over veranderingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of het vinden van werk.

Inlichtingenverplichting

Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of het vinden van werk moet u doorgeven via het Wijzigingsformulier. Wanneer u werkt of inkomsten heeft ontvangen dan moet u dit doorgeven via het Inkomstenformulier. Onderstaande gegevens dient u in ieder geval door te geven.

U heeft werk

Stuur een kopie van uw arbeidscontract en geef de data en tijdstippen door waarop u werkt. De inkomsten die u verdient verrekenen wij met de uitkering.

Ontvangt u een maandloon of weekloon

U moet het Inkomstenformulier en het urenverantwoordingsformulier, samen met uw loonstroken aanleveren. Dit kunt u doen zodra u alle gegevens compleet heeft.

Ontvangt u een 4-wekelijks loon

Dan moet u het Inkomstenformulier en urenverantwoordingsformulier inleveren zodra u de loonstrook van de afgelopen 4-wekelijkse periode van uw werkgever heeft ontvangen.
Omdat u 13 keer per jaar uw 4-weken loon ontvangt betekent dit dat u, bij het inkomstenformulier van de maand december, 2 loonstroken in moet leveren, namelijk periode 12 en periode 13. Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2019 te korten en te verrekenen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) er na.

Uw 4-weken loon omvat een periode van 28 dagen. Dit is 20 werkdagen (maandag tot en met vrijdag).  Wij rekenen het loon nog steeds toe naar het aantal werkdagen in de betreffende maand. Maar korten het loon dus niet meer fictief vooraf.

Voorbeeld

Januari 2019
U levert het inkomstenformulier over 2019-01 in samen met de loonstrook over periode 01-2019 (01-01-19 t/m 27-01-19). Uw loon is € 500. Wij korten € 500 op uw uitkering van januari 2019.

Februari 2019
U levert het inkomstenformulier over 2019-02 in samen met de loonstrook over periode 02-2019 (28-01-19 t/m 24-02-19). Over deze periode vallen er 4 werkdagen in januari 2019 en 16 werkdagen in februari 2019. Uw loon is € 400.
Het loon van 28-01-19 t/m 31-01-2019 is € 80 (4 werkdagen/20 werkdagen x € 400).
Het loon van 01-02-19 t/m 24-02-2019 is € 320 (16 werkdagen/20 werkdagen x € 400).
Wij korten € 320 op uw uitkering van februari 2019. Daarnaast verrekenen wij € 80 op uw uitkering van februari 2019, dit heeft nog betrekking op januari 2019.

December 2019
U levert het inkomstenformulier over 2019-12 in samen met de loonstrook over periode 12-2019 (04-11-19 t/m 01-12-19) én 13-2019 (02-12-19 t/m 29-12-19).
Over periode 12 vallen alle 20 werkdagen in november 2019. Uw loon is € 300.
Over periode 13 vallen alle 20 werkdagen in december 2019. Uw loon is € 600.
Het loon van 04-11-19 t/m 30-11-2019 is € 300 (20 werkdagen/20 werkdagen x € 300).
Het loon van 01-12-19 t/m 29-12-2019 is € 600 (20 werkdagen/20 werkdagen x € 600).
Wij korten € 600 op uw uitkering van december 2019. Daarnaast verrekenen wij € 300 op uw uitkering van december 2019, dit heeft nog betrekking op november 2019.

Kan het bedrag van € 300 niet of niet helemaal worden verrekend in december 2019? Dan wordt het restant verrekend in de maand(en) er na.

Genoeg inkomsten uit werk

Als u een vaste baan heeft gekregen of een baan voor een langere periode, wordt uw uitkering beëindigd vanaf de datum dat u vanuit werk meer inkomsten ontvangt dan de uitkering.

Andere inkomsten

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan inkomsten uit onderhuur, andere uitkeringen, kostgeld en giften. Maar ook inkomsten uit pensioenen die u mogelijk ontvangt vanaf uw 65-jarige leeftijd. Eventueel ontvangen inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering.

Alimentatie

Ontvangen alimentatie wordt in mindering gebracht op uw uitkering. Wanneer uw ex-partner niet betaalt, zullen we de alimentatie niet inhouden op uw uitkering. Daarom is het van belang dat u ons informeert over de ontvangen alimentatie. Wanneer uw ex partner de alimentatie niet betaalt, moet u wel actie ondernemen om de alimentatie toch te ontvangen. U kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) verzoeken om de inning van de alimentatie van u over te nemen. Uw klantmanager kan u hier meer informatie over geven.

Belastingdienst

In sommige gevallen heeft u recht op heffingskortingen van de belastingdienst. Deze worden in mindering gebracht op de uitkering. Het is van belang dat u de voorlopige aanslag naar ons stuurt, zodat wij weten hoeveel wij in mindering moeten brengen op uw uitkering. Zodra u de definitieve aanslag heeft ontvangen, beoordelen we of de juiste bedragen zijn gekort op uw uitkering. De eventueel te veel gekorte bedragen worden dan aan u nabetaald. Mocht blijken dat er te weinig is gekort, dan zullen we dit verrekenen met de uitkering.

Let op: Heeft u recht op heffingskortingen, maar heeft u deze niet aangevraagd bij de belastingdienst, dan moet de RSD deze toch inhouden op uw uitkering.

In de toelichting van het Inkomstenformulier kunt u lezen hoe u de inkomsten kunt melden.

Vermogen

U kunt hierbij denken aan een erfenis, schenking en de ontvangst van een prijs vanuit een loterij. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag en uw bijstandssituatie, wordt beoordeeld of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Let op: als u een Ioaw- of Ioaz-uitkering ontvangt, is dit voor u niet van toepassing.

Woon- en gezinssituatie

Wijzigingen in de woon- en gezinssituatie kunnen bestaan uit het vertrek van personen van uw adres, maar ook wanneer er op uw adres personen zijn komen wonen. Ook wanneer u verhuist naar een ander adres dient u dit direct door te geven.

In verband met de kostendelersnorm moet u het altijd melden wanneer:

 • Er één of meerdere meerderjarige personen van 21 jaar of ouder in huis zijn komen wonen.
 • Een huisgenoot 21 jaar is geworden.
 • Een huisgenoot van 21 jaar of ouder  is gaan studeren.
 • Een huisgenoot  van 21 jaar of ouder is gestopt met de studie.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw woon- en gezinssituatie. Bij een wijziging beoordelen wij steeds opnieuw of u nog de juiste hoogte aan uitkering ontvangt.

Vakantie

Het is belangrijk dat u doorgeeft wanneer u met vakantie gaat en waar u verblijft, zodat u niet tijdens uw vakantie wordt opgeroepen voor een gesprek. Ook voor het vaststellen van het recht op uitkering is het van belang om te weten wanneer en hoe lang u in het buitenland verblijft. U moet uw vakantie van te voren doorgeven. Meer informatie over vakantie en verblijf in het buitenland.

Aanschaf auto

De aanschaf van een auto is ook informatie die u hoort door te geven, zodat de gemeente kan onderzoeken hoe u de auto heeft bekostigd.

Begin of einde studie of cursus

Voor uw re-integratie is het belangrijk dat u doorgeeft wanneer u begint of stopt met een studie of wat het resultaat is van een examen. Wanneer u start met een studie kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doen is een goede voorbereiding op het aanvaarden van betaald werk. Maar vrijwilligerswerk mag betaalt werk niet in de weg staan. Daarom is het voor uw klantmanager belangrijk dat hij/zij weet of en wanneer u vrijwilligerswerk verricht.

Inkomsten die niet in mindering worden gebracht

De volgende inkomsten hoeft u niet aan ons te melden en worden niet ingehouden op de uw uitkering: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand.

Wel of niet melden?

De RSD geeft u graag goede voorlichting om te voorkomen dat u door onwetendheid geen of verkeerde informatie geeft. Hierdoor kan uw uitkering in gevaar komen. Twijfelt u of u bepaalde informatie wel of niet moet melden, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw klantmanager.

Wanneer is er sprake van fraude?

Er is sprake van fraude wanneer u informatie die van belang is voor de uitkering niet tijdig of onvolledig aan de RSD verstrekt. Uw informatie is noodzakelijk om het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Voorbeelden van fraude zijn:

 • U geeft inkomsten uit werk, een erfenis of spaargeld niet of niet helemaal op.
 • U woont niet op het adres dat u heeft opgegeven.
 • U en uw partner wonen samen, maar u hebt aan de gemeente doorgegeven dat u alleen woont.
 • U heeft een woning in het buitenland en u heeft dit niet aan de gemeente gemeld.
 • U volgt een opleiding, maar heeft dit niet opgegeven aan de gemeente.
 • Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar ze wonen niet bij u.
 • Er is iemand bij u in komen wonen, maar u heeft dit niet gemeld bij de gemeente.

Sociale Recherche

Bij het vermoeden van achterhouden van informatie, wordt een onderzoek ingesteld naar uw uitkering. Dit onderzoek wordt gedaan door onze sociale recherche. Zij hebben verschillende onderzoeksmethoden.

 • U kunt worden verhoord.
 • Er kan een buurtonderzoek worden opgestart.
 • Er kan een huisbezoek plaatsvinden.
 • Er kan informatie worden opgevraagd bij uw werkgever.
 • Banken, verzekeringsmaatschappijen en getuigen kunnen worden gehoord.

Gevolgen niet (volledig) doorgeven van informatie?

Wanneer u de informatie niet, niet tijdig of tijd volledig doorgeeft, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Hoe gaat de gemeente om met tips?

Wanneer wij (anonieme) informatie ontvangen over mogelijke fraude, zal een sociaal rechercheur onderzoeken of de tip bruikbaar en correct is. Is dit het geval dan zal verder onderzoek gedaan worden of er wel of niet sprake is van fraude.